Thứ Sáu, 27 tháng 4, 2012

Bo Xilai's downfall in cartoon form: CCPology made easyArf, arf!

Other news in the China saga: blind activist Chen Guangcheng escapes but his family may pay the price. Also here.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét