Thứ Ba, 13 tháng 3, 2012

Stendhal chế chuyên chế

Trong cuốn tiểu thuyết vĩ đại Tu viện thành Parma, Stendhal đã hơn một lần nhạo chế độ chuyên chế. Hơn một lần, vì tôi thấy ít nhất có hai lần:

Lần thứ nhất, khi ông bá tước Mosca bàn với tình nhân của mình là  Gina kế hoạch cho Gina lấy Công tước tên dài ngoằng để sau khi Công tước tên dài ngoằng đi sứ thì hai người thoải mái tình tự với nhau, Gina nói: "Nhưng anh có biết cái điều anh đề nghị

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét