Thứ Ba, 7 tháng 2, 2012

(hông phải ghi chép biên tập) Jonathan Littell cũng làm toán

Các nhà văn Pháp, hoặc nhà văn viết tiếng Pháp, có vẻ ưa làm toán. (Còn nhà toán học Việt Nam học ở Pháp thì lại thích viết văn:))

------


"Số tử vong của Liên Xô: 20 triệu
Số tử vong của Đức: 3 triệu
Tổng số tử vong (mặt trận phía Đông): 23 triệu
Endlӧsung: 5,1 triệu
Tổng toàn bộ: 26,6 triệu, biết rằng 1,5 triệu Do Thái đã được tính vào sổ tử vong của Liên Xô […]


Giờ thì làm toán. Xung đột

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét